restproducten logo

Altijd iemand op de wereld die het gebruiken kan!

1e kritische grondstof niet meer beschikbaar na: 

Privacy Verklaring Restproducten.nl

(versie 23-jul-2018)

Restproducten.nl, gevestigd aan Broeksittarderweg 135, 6137 BH, Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Met dit privacy statement willen we u graag informeren over welke gegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Contactgegevens

https://www.restproducten.nl

Broeksittarderweg 135, 6137 BH, Sittard

0622-987370

Dhr. Posthuma is de Functionaris Gegevensbescherming van Restproducten.nl. Hij is te bereiken via info@restproducten.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Restproducten.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Plaatsnaam

- Telefoonnummer (niet verplicht)

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@restproducten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Restproducten.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Adverteerder of een mogelijke aanbieder contact met u te laten opnemen voor de communicatie en/of aankoop m.b.t. het product of dienst waarin u interesse heeft getoond

Geautomatiseerde besluitvorming

Restproducten.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Restproducten.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Restproducten.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 3 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Restproducten.nl deelt uw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

In ieder geval delen we uw gegevens met de adverteerder of een mogelijke aanbieder van een product of dienst als er een product of dienst is waarvoor u via onze site uw interesse kenbaar heeft gemaakt.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht (opgesomd in onderstaande tabel), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Restproducten.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naam bedrijfCategorieJurisdictieDoelGegevens
BigBase Coöperatie U.A.WebbouwerNederlandBeheren website
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adres

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Restproducten.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restproducten.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@restproducten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Restproducten.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Restproducten.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beveiligd middels SSL. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@restproducten.nl